17.05.2022
Dolaşım ve Menşe Bilgileri

EURO 1 DOLAŞIM SERTİFİKASI

Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlendiği Ülkeler
  EFTA Ülkeleri
   İzlanda Cumhuriyeti Lihtenştayna Presliği Norveç Krallığı İsviçre Konfederasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının Olduğu Diğer Ülkeler
    Bosna Hersek Hırvatistan İsrail Makedonya Filistin Tunus Fas Suriye Mısır Arnavutluk Gürcistan Karadağ

    Tevsik Edici Belgeler;

     İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller, Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler, Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

     Dış Ticaret Servisimiz Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

     İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından Eur.1 Dolaşım Serfikası yönetmeliklerinde, belirtilen hükümlere uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım sertifikaları, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname ve kapasite raporu (bir defaya mahsus) ile birlikte Dış Ticaret Servisimize verilir. Sertifikanın son nüshasının arkasında yer alan, İhracatçı Beyanı Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan Eur.1 Sertifikaları Yönetmeliğinin II No.lu ekindeki işlem ve işçilik listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir ve belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit edilmesi gerekir.

     Dış Ticaret Servisimize, bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, ilgili mevzuat uyarınca Türk menşeli veya anlaşmaya taraf ülkeler menşeli olduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.

     Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, beyaz üzerine yeşil meneviş renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odamıza ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli beş beyaz olan altı nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından son ikisi alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

     Dış Ticaret Servisi, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için Eur.1 Dolaşım Sertifikası tanzim edemez.


     Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisi Tarafından İstenecek Evraklar

      Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi. Taahhütname (Ek:10) Üretici Firmaların, Kapasite Raporu. Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası. Tedarikçi Beyanı, Türkiye veya Topluluk´un ilgili ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanı (Ek:13, Ek:14, Ek:15, Ek:16) Üçüncü ülke veya AB´den ithal edilmişse, ithalat beyannamesi, ithalat faturası, telafi edici verginin tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları.

      Tarım Ürünlerinin İhracatında;

       Ticaret Borsası Tescil Beyannamesi Müstahsil Makbuzu

       Eur.1 Dolaşım Sertifikasının Sonradan Verilmesi

       EUR.1 Dolaşım Sertifikası istisnai olarak;

        Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması veya, Bir Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı gümrük idaresi tarafından kabul edilmemiş olduğu hususunun tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ve ihracatı esnasında Eur.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da düzenlenebilir.

        Bu durumda ihracatçı;

         Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:7) Eur.1 Dolaşım Sertifikası taahhütnamesi doldurulur. (Ek:10) Söz Konusu eşya için ihraç sırasında Eur.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmediğini veya Eur.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince "Teknik nedenlerle" kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte talep yazısında beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Eur.1 Dolaşım Sertifikasını kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler. Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir. İhracattan sonra verilen Eur.1 Dolaşım Sertifikasının beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "ISSUED RETROSPECTIVELY" kaşesi vurulur.

         2.6. Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi

         Eur.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:8) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "DUPLICATE" kaşesi vurulur.

         İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.


         Eur.1 Dolaşım Sertifikasının İbraz Süreleri

          EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) bendinde belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir. Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir. Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir. İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.

          Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar

          Eur.1 Dolaşım Sertifikasındaki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:11) verilmiştir.


          Eur.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

          Eur.1 Dolaşım Sertifikası, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

          Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: (PAAMK), AB, EFTA, Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir ÇAPRAZ KÜMÜLASYON sistemidir. Ülkelerin sisteme taraf her hangi bir ülke menşeli girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer bir ülkeye tercihli tarifeden yararlanmak suretiyle ihraç edebilmesini sağlar. PAAMK sisteminde Türkiye´nin dahil olduğu çapraz kümülasyona ilişkin son durum (Ek:17)´de mevcuttur.

          Eur.1 Dolaşım Sertifikası, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, beşi beyaz renkli olan altı nüshalık takımdır. İlk beş nüshanın (Ek:11) 12. Sütununun, altıncı nüshanın (Ek:12) arkasında yer alan ihracatçı beyanı kısmının, firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.


          Eur.1 Dolaşım Sertifikası Doldurulması

           İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 Dolaşım Sertifikası başvuru formunun arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
            Sertifikalar Anlaşmada belirtilen dillerden birinde veya Fransızca1 olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.(1Bu ibare, sadece Fas ile ticarette kullanılabilecektir.) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır. Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir. Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir. Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, net tanınmalarına olanak verecek şekilde ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.

            Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formunun arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı´nda belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.

            İhracatçı Beyanı (Ek:12)´de, eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından;
             Eşyanın imalatında kullanılan, Türkiye ve anlaşmaya taraf ülkeler menşeli maddeler, Bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik, Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçilik Eur.1 Dolaşım Sertifikası Yönetmeliğinin II No.lu ekine ilişkin listesinde belirtilen şartları sağladığı hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.

             A.TR DOLAŞIM BELGESİ

             A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı 28.09.2006 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenir.

             A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Topluluk´ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, odalarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilir.

             ATR Dolaşım Belgesi tanımında geçen serbest dolaşımdaki eşya, tümüyle Türkiye veya Topluluk´ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

             Bir eşyaya ATR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmesi için o eşyanın yukarıdaki tanım çerçevesinde serbest dolaşımda bulunması gerekmektedir.

             A.TR Dolaşım Belgesi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu´nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma Kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.

             Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların ATR Dolaşım Sertifikalarının, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

             A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlendiği Ülkeler

              Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

              A.TR Dolaşım Belgelerinin Doldurulması

              İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri dolaşım belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde doldururlar

               A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir. Dolaşım belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır. Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir. Düzenlenen belgede belirtilen her bir maddeye sıra numarası verilir ve son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmamasını sağlamak üzere yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar çapraz bir çizgiyle iptal edilir. Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez. İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın, Gümrük Birliği´nden kaynaklanan yükümlülükleri karşıladığına ve serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte, talep üzerine herhangi bir zamanda odamıza ibraz etmeye hazır olmalıdır.

               Dış Ticaret Servisi Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

               İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından 2006/10895 sayılı karar hükümlerine uygun olarak doldurulan ve kaşelenip imza edilen dolaşım belgeleri, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi, taahhütname ve kapasite raporu (bir defaya mahsus) ile birlikte odamıza verilir. İhracatçı ve imalatçı firmalar farklı ise imalatçı faturasının bir fotokopisi, üçüncü ülke veya AB´den ithal edilmişse, ithalat beyenamesi, ithalat faturası, telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları da dilekçeye eklenir.

               Dış Ticaret Servisimiz, bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye´de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

               Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, beyaz üzerine yeşil meneviş renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odamıza ait mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

               Dış Ticaret Servisimiz, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri tanzim edemez.

               Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ülkemize ithal edilen eşyanın veya ilgili rejim kapsamında ithal edilen girdilerin kullanılması sonucu üretimi yapılan eşyanın, Avrupa Birliği Ülkelerine ihracatı aşamasında, ödenecek telafi edici verginin, ihracat beyannamesinin kapatılması esnasında ilgili gümrük idarelerine ödeneceğine dair odamıza taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamede, verginin ödendiğine dair makbuzun ihracatın sonuçlandırılmasını izleyen bir ay içerisinde odamıza ibraz edileceğinin beyan edilmesi gerekmektedir.


               A.TR Dolaşım Belgelerinin Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisimiz Tarafından İstenecek Evraklar

                Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi Taahhütname (Ek:4) Üretici Firmaların, Kapasite Raporu Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası Üçüncü Ülke veya AB´den ithal edilmişse, İthalat Beyannamesi, İthalat faturası, Telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları

                4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatına uygun olarak ithal edilen eşyaya ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmaması durumunda, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşım durumunda bulunan eşyanın ihracında,

                 İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinden söz konusu ithalat işlemi ile ilgili bilgi ve belgelerin imha edildiğine ilişkin bir belgenin temin edilmesi. İthal edilen eşyanın serbest dolaşımda olduğu gösteren ticari belge ve kayıtları ile Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı envanter kayıtlarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

                 A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi

                 Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediği veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

                 A.TR Dolaşım Belgeleri;

                  A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması, A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi, Eşyanın "Varış Ülkesi" üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi, Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde "Varış Ülkesinin değiştirilmesinin talep edilmesi, durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir.

                  Bu durumda ihracatçı;

                   Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:2) Eşyanın serbest dolaşımda bulunduğuna dair taahhütname doldurulur. (Ek:4) Söz Konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediğini veya A.TR Dolaşım Belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresince "Teknik nedenlerle" kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte talep yazısında beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler. Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir. İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "ISSUED RETROSPECTIVELY" kaşesi vurulur.

                   A.TR Dolaşım Belgelerinin İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi

                   A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:3) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "Gözlemler" bölümüne Dış Ticaret Servisimiz tarafından "DUPLICATE" kaşesi vurulur.

                   İhraç işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.


                   A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri

                    A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir. "Sonradan verilmiştir" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur. "İkinci Nüshadır" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur. A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine (a) bendinde belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir. Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir.

                    A.TR Dolaşım Belgesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar

                    A.TR Dolaşım Belgesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:5)´de verilmiştir.


                    A.TR Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

                    A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlemesinde, menşe değil, eşyanın serbest dolaşımda olması esastır. Bu doğrultuda, ATR Dolaşım Belgelerinin üzerinde belge kapsamı eşyanın menşeine ilişkin ibarelerin bulunmaması gerekir. Aksi halde, öngörülen menşei kriterini taşımadığı halde, eşyanın menşeine ilişkin ibarelerin yer aldığı ATR Dolaşım Belgelerinin Odalarca onaylanması ve Gümrük İdarelerince vize edilmesi durumunda, sözü edilen belgenin yanıltıcı bilgi içermesi söz konusu olmaktadır.

                    Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: İngiltere, Galler ve İskoçya´dan oluşmaktadır. Eğer varış yeri İskoçya veya Galler ise varış ülkesi olarak Birleşik Krallık (United Kingdom) veya Büyük Britanya (Great Britain) isminin yazılması gerekmektedir.

                    ATR Dolaşım Belgesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

                    Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği´ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

                    A.TR Dolaşım Belgesi, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz renkli olan beş nüshalık takımdır. Bütün nüshaların (Ek:5) 13. sütununun firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

                    FORM A (ÖZEL MENŞEİ ŞAHADETNEMESİ)

                    GPS (Genel Prefanslar Sistemi) çevresinde prefans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belgelerdir.

                    İhracatçı tarafından düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) belgeleri resmi tasdik makamı olarak sadece yetkilendirilmiş odalardan birine tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Odamız resmi tasdik makamı olarak yetkilendirilmiştir.

                    Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.


                    Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlendiği Ülkeler

                     Rusya Federasyonu Japonya Beyaz Rusya Ukrayna ABD Avustralya Kanada Yeni Zelanda

                     Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin Düzenlenme Şekli

                     Forma A belgesinin İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerin dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

                     Belge doldurulurken 8. Kolona 5, 6 ve 7. kolonlarda beyan edilen her bir mal için ayrı ayrı:

                      Malın tamamı Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için "P" harfi; İthal girdisi bulunması halinde, Form A belgesinin arka sayfasındaki yazılı kurallar dikkate alınır.

                      Dış Ticaret Servisi Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

                      İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Form A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun şekilde 4 nüsha olarak düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Dış Ticaret Servisine verilir. Dış Ticaret Servisimiz belgeleri kurallarına uygun olarak doldurulup doldurulmadığına kontrol edip, teşvik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar. Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odaya ait mühürle tasdik edilir. Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin beyaz renkli nüshalarından biri fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonulur Diğer nüshalar ihracatçıya verilir.


                      Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisimiz Tarafından İstenecek Evraklar

                       Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi Üretici Firmaların, Kapasite Raporu Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası

                       Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Sonradan Verilmesi

                       Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin), hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması durumunda, mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içerisinde düzenlenebilir.

                       Bu durumda ihracatçı;

                        Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:22) Usulüne uygun olarak doldurulmuş Form A (Özel Menşe Şahadetnamesini) kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler. Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir. İhracattan sonra verilen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "11." sütununa Dış Ticaret Servisimiz tarafından "ISSUED RETROSPECTIVELY" kaşesi vurulur.

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:23) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil "11." sütununa Dış Ticaret Servisimiz tarafından "DUPLICATE" kaşesi vurulur.

                        İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesin)´deki Kutulara Yazılacak Hususlar

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesin)´deki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:24) verilmiştir.


                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

                        Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, üçü beyaz renkli olan dört nüshalık takımdır. Bütün nüshaların (Ek:24) 12. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.

                        ABC MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ

                        Menşe Şahadetnamesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu´nun 17 ila 21 inci maddeleri ile buna bağlı Gümrük Yönetmeliği´nin 23 ila 33 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenir.

                        Menşe Şahadetnamesi, İhraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.

                        Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede tercihli gümrük rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

                        Dış Ticaret Servisi, Menşe Şahadetnamelerinin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.


                        Menşe Şahadetnamesinin Düzenlendiği Ülkeler

                        A.TR Dolaşım Belgesi, Eur.1 Dolaşım Sertifikası ve Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenen ülkeler dışında kalan üçüncü ülkeler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenir.


                        Eşyanın Menşeinin Tayini ve Tespiti

                        Kara suları dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke menşelidir. Tümüyle bir ülkede elde eldin veya üretilen eşya ifadesinden;

                         Nakliye ve depolama sırasında ürünlerin iyi durumda muhafaza edilmesini sağlamak için yapılan havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri işlem ve işçilik, Tozun giderilmesi, kalburlama, ayıklama, sınıflandırma, eşleştirme, yıkama kesme gibi basit işlem veya işçilik, Eşyanın ambalajında ve montajında değişiklik yapılması, Eşya üzerinde veya ambalajının üzerinde işaret, etiket ve diğer tanıtıcı işaretlerin konması Yukarda sayılan hususlardan iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleştirilmesi Eşyanın üretildiği ülkeden Türkiye´ye doğruca getirilmeyerek üçünü bir ülke veya ülkeler yoluyla getirilmiş ve oradan geçici depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi, menşe ülkesi değişmez. Başka bir ülkede antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilerek eşyanın getirilmesi halinde eşyanın geldiği ülke değişmez.

                         Dış Ticaret Servisi Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

                         İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde doldurulan ve imza edilen menşe şahadetnamesi, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Dış Ticaret Servisine verilir.

                          Dış Ticaret Servisi, Menşe Şahadetnamesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca hangi ülke menşeli olduğu hususunda, ihracata ait diğer evrakları da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra tasdik işlemini tamamlar. Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, menşe şahadetnamesinin "C" nüshası, fatura fotokopisi, dilekçe ve tevsik edici diğer belgeler alıkonularak. "A","B" nüshaları ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

                          Menşe Şahadetnamesinin Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisimiz Tarafından İstenecek Evraklar

                           Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi Üretici Firmaların, Kapasite Raporu Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası Eşya ithal edilmişse, İthalat Beyenamesi, İthalat faturası, Gümrük vezne alındısı

                           Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar

                           Menşe Şahadetnamesindeki Kutulara Yazılacak Hususlar (Ek:20) verilmiştir.


                           Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

                           Menşe Şahadetnamesi, eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra "in the name of........." ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, "in the name of........." ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

                           İhracat gereği menşe şahadetnamesinin aslından başka, bir veya birkaç takım olarak aynı suret isteniliyorsa, bütün takımların içeriğinin, aslına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Fotokopi olarak düzenlenen suretlerin tasdik işlemi yapılmamaktadır.

                           Libya´ya ihracat yapan firmalarımızın, ihraç edecekleri malların menşe Şahadetnamelerini Libya´nın İstanbul Başkonsolosluğu veya anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine onaylatmaları gerekmektedir.

                           Menşe Şahadetnamesi, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli "A" diğer ikisi beyaz renkli "B" ve "C" halinde üç nüshadan oluşan takımdır. "C" nüshasının (Ek:20) 8. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.


                             Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda Düzenlenmesi Sistemi Eğitim Raporu

                              

                              

                             • ( MEDOS ) Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda Düzenlenmesi Sistemi 14 Mayıs itibariyle ATR sistemi ile geçilecektir.

                              

                             E- imza ile giriş yapılacak olan sistemde artık satış işlemi için sadece Odaya geleceklerdir, fakat onay işlemi için Odaya gelmeye gerek kalmayacaktır.

                              

                             Söz konusu Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tarihler aşağıdadır.

                              

                             1. dolaşım belgesinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması, düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 14 MAYIS 2018 tarihinde,

                              

                             1. dolaşım belgesi, D-8 ve İran Menşe İspat Belgesi ile Malezya Menşe Belgesinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması, onaylanması ve vizelenmesine 28 MAYIS 2018 tarihinde,

                              

                             1. Gümrük idareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve Basitleştirilmiş A.TR dolaşım belgelerinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması ve onaylanması uygulamasına ise 2 TEMMUZ 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmektedir.

                              

                             • Söz konusu sistem ile Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı firmalar 14 Mayıs’ a kadar sahip oldukları ATR belgeleri sistem ile yeni sisteme firmalar ve Odalar lehine sistem tarafından devredilecektir. 14 Mayıs günü itibariyle Odalarda e imzaya sahip kişilerin girmiş olduğu sistem havuzuna onay bekleyen evraklar düşecek ve gerekli kontrollerin ( sistemde gümrük müşavirlerinin ve ihracatçı firmaların girmiş ve yüklemiş oldukları evraklar, bilgiler kontrol edilerek ) yapılması ile Statik IP adresinden Odamızca giriş yapılarak onaylanacaktır. 14 Mayıs tarihinden sonra hiçbir şekilde TOBB, TİM

                              ( Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Federasyonu tarafından da Manuel yani Fiziksel olarak mühürlü, imzalı onay yapılamayacak; tamamen elektronik onay yapılacaktır.

                              

                             • TOBB Bilgi istemi ile MEDOS sistemi entegre olacak olup sistem gereği hangi Odaya ait Belge ise sadece oradaki sistemde yer alacak olup artık arşiv tutulmayacaktır. Sadece Gümrük Müşavirleri/ İhracatçı firmalar onay işlemi sonrası kare kodlu belgenin son haline ait belgelerinin çıktısını alıp saklayacaklardır. Ayrıca 7077 sayılı Tebliğin yürürlüğe girmesi ile ATR Belgelerini kullanım süresi ve Zayi den geri dönüşünün süresi de 1 Yıldan 6 aya düşeceği belirtilmiştir. Hatalı ve eksik olarak düzenlenen ( Elektronik ortamda Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı Firmalar tarafından ) Belgeler üzerinde düzeltme yapılamayacak olup iptal edilecektir.

                              

                             • Söz konusu ATR 14 Mayıs itibariyle sadece Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı belge alabilecek olup Gümrük Müşavirleri de almış oldukları belgeleri yetkilendirilmiş oldukları firmalar adına düzenleyebileceklerdir. 

                              

                             • ÖNEMLİ hususlardan birisi de 14 Mayıs öncesi satılan ATR Belgelerinin kesinlikle ATR Otomasyon sisteminden yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu sistem ile birlikte artık Gümrükten gelen belgelerin son sayfalarının Çakıştırma işlemi yapılarak  arşivlenmesi de ortadan kalkacaktır.

                              

                             • Eski sistemde olan sonradan verilmiştir ibaresi bu sistemde de mevcuttur.

                              

                             • Copy işlemi için ikinci bir evrak aynı fatura ile sistemden onaylanabilecektir.

                              

                             • Birden çok belge birden çok fatura onayı gibi uygulamalar eski sistemde olduğu gibi burada da yapılabilecektir.

                              

                             • Ayrıca belge iadesi/ satış iptali işlemleri yeni sistemde yapılamayacaktır.

                              

                             • Sistem üzerinden Firmaların hangi Odaya kayıtlı oldukları da otomatik olarak kontrol edilebilecektir.

                              


                               
                              Eklenen Dosyalar