18.01.2022
A.Ş Kuruluş

Kuruluş

Kuruluş işlemleri anasözleşmenin notere tasdikinden sonraki 15 gün içerisinde tescil edilmelidir.

Tedrici kuruluş : Tedrici kuruluş payların bir kısmının kurucular tarafından taahhüt edilmesi geri kalan kısmı için halka müracaat edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

TTK ve SPK hükümleri dikkate alınarak anasözleşme hazırlanması ve noterce onaylanması, kurucuların en az yüzde 10 'unu taahhüt etmesidir. Taahhüt işleminin tamamlanmasından sonra (10) gün içinde şirket Genel Kurulunun toplanması, kuruluşun karara bağlanması şirketin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması.

Ani kuruluş : Ani kuruluşda ise payların tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

İlgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi ve memurluğumuza ibrası zorunlu evraklar şirketlerin kaydı için gereken evraklar listesi´nde sıralanmıştır.

Bakanlığın iznine tabi Anonim Şirketler şirket kuruluş evraklarına ilaveten

 • Bakanlık izin yazı aslı
 • Ödenmiş sermaye ile kurulan şirketlerin ödenen sermayeye ait banka dekontu

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE İLGİLİ BELGELER EKLENMELİDİR.

 • Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama yazısının aslı,
 • Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazının aslı,
 • Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci atama kararı (noter onaylı), tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini ve görev dağılımını gösterir, limited şirket ise en ortaklık ve yetki durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı,
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi,
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının onaylı bir örneği,
 • Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge. Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve en az 100.000 YTL (100.000.000.000 TL) ödenmiş sermayeleri bulunmalıdır.
 

TİCARET ODASINA – SALİHLİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA KAYDOLACAK ŞİRKETLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN

Şirket kuruluş tescil işlemleri anasözleşmenin noterin tasdik tarihinden itibarin 15 gün içerisinde tescil edilmelidir.

Not : Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ticaret unvanının Türkiye genelinde herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmiş unvanlardan farklı olması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı talimatları gereğince; bir şirket unvanının diğer bir şirket unvanından farklı olup olmadığının değerlendirilmesi çekirdek unvanlardan sonra gelen (sektör bazında) iki kelimenin aynı olmaması esasına göre yapılmaktadır.

Ticaret ünvanlarında noktalama işaretleri ve şekillere yer verilmemelidir

 

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Salihli Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet,
 2. Salihli Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 1 adet,
 3. Noter tasdikli ana sözleşmenin Ticaret Sicili personeli tarafından verilmesi 5 Adet,
 4. Şirket Yetkililerinin Şirket Ünvanı Adı Altında İmza Beyanı 2 Adet,
 5. Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3'er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı Ortak Varsa 3 Adet Pasaport Tercümesi,
 6. Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,
 7. TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,