18.01.2022
General Information
 ANONİM ŞİRKETLERDE İÇ YÖNERGENİN TESCİLİ

 

İç Yönerge Örneği

 

 

Anonim şirketlerde iç yönergeye ilişkin esaslar, iç yönergede yer alacak asgari hususlar, iç yönerge hükümlerinin uygulanması ve tek pay sahipli anonim şirketlerde iç yönergenin hazırlanması 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin dördüncü bölümünde 40., 41., 42., 43. maddelerinde açıklanmaktadır. Bu yönetmeliğe göre;


İç yönergeye ilişkin esaslar


İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.
Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, Yönetmelikte belirtilen hususların yanında, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate almak zorundadırlar.
Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Yönetmelikte yer alan örneğe uygun olarak hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar.
İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır.
İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir.
 


İç yönergede yer alacak asgari hususlar


Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak iç yönergede asgari olarak aşağıda sayılan hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması.
b) Toplantı başkanlığının oluşturulması.
c) Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri.
ç) Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem.
d) Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü.
e) Toplantı tutanağının düzenlenmesi.
f) Toplantı sonunda yapılacak işlemler.
Yönetim kurullarınca hazırlanacak iç yönergelerin, Yönetmeliğin iç yönerge örneğine uygun içerikte olması zorunludur. Bunlar dışında genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik ilave kurallara da yer verilebilir.

İç yönerge hükümlerinin uygulanması
Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge hükümleri, toplantı başkanlığı oluşturuluncaya kadar yönetim kurulu adına, yönetim kurulunun başkanı veya başkan vekili ya da başkanın görevlendireceği yönetim kurulunun bir üyesi tarafından; toplantı başkanlığının oluşturulması sonrasında ise toplantı başkanı tarafından uygulanır.

Tek pay sahipli anonim şirketler
Tek pay sahipli anonim şirketlerin yönetim organlarınca da bu bölümde belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde bir iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi, toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİ HÜKÜMLERE GÖRE OLUŞTURULAN LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİNE  VE  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ MADDE ÖRNEKLERİNE  AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 


Eklenen Dosyalar