28.10.2021
Şahıs
   Salihli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ''MERSİS'' 01.07.2013 tarihinde kullanılmaya başlamıştır.
*Yeni kuruluş ve Şube açılış işlemlerinde (E-İmza ile başvuru zorunlu değildir.)
*İletişim: 0 (236) 7145342 Dahili 2
*Mail: salihlitsm@hotmail.com
*Mersis hakkında her türlü bilgi için Çağrı Merkezi (444 84 82)


 Elif KARAYİĞİT                                     Jale ATİK YENİDOĞAN
Ticaret Sicil Müdürü                             Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı


UYARI: Ticaret siciline bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir. 

 

 

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) İŞLETMELERİN TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 

YENİ KAYIT:

1- Mersis başvurusu yapılacak (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe   

3-Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname (İmzalı Olacak)

4-İmza Beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde yapılacaktır)

5- Vergi Levhası fotokopisi 2 Adet

6-Yevmiye defterinin noter onaylı sayfasının fotokopisi

7-Kimlik fotokopisi 2 Adet

8-Yabancı uyruklular için pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti (2Adet)

(Yabancı uyruklu kişi Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi noter onaylı sureti) 

10-Oda beyannamesi(İlgi yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak.)


• Kayıt için şahsın kendisi gelmesi gerekmektedir.

 

 

*ŞUBE AÇILIŞI

1-Mersis Başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

4-Ticaret Sicili yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belgenin aslı(Son bir ay içinde alınmış olmalı)

5-Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname(İmzalı olacak)

6-İmza Beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde yapılacaktır)

7-Merkezin vergi levhası fotokopisi

8-Şubenin yoklama tutanağı fotokopisi

9-Kimlik fotokopisi 2 Adet

10-Oda beyannamesi(İlgili yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak)

 

*MERKEZ NAKLİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe 

3-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğündeki kuruluş tarihinden itibaren dosyadaki mevcut evraklarının tamamının tarih sırasına göre sicil müdürlüğünce onaylı 1’er adet suretleri

4-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre belgenin aslı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

5-İmza Beyannamesi(Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde yapılacaktır)

6-Kimlik fotokopisi(2 Adet)

7-Oda beyannamesi(İlgili yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak)


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

*ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Yeni adresi gösterir mükellefiyet belgesi aslı

Not:(Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise eski ve yeni adresini gösteren ilgili belediye tarafından alınacak yazı)

*UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2- Dilekçe

3- Ünvan değişikliğine dair tescil talepnamesi noterden 2 adet

*AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Kimlik fotokopisi

4-İmza Beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde yapılacaktır)

Not: Değişiklik Mahkeme kararı ile olmuşsa (mahkemeden yada noter onaylı örneği)

*Evlilik nedeniyle olmuşsa(Evlilik cüzdanı noter onaylı örneği)

*Boşanma nedeniyle olmuşsa (mahkeme kararı noter onaylı örneği)


*FAALİYET KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Faaliyet konusunu değiştirdiğine dair vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi (Asıl)

*SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Acentelik Vekaletnamesi(1Adet Noter Onaylı Aslı, 2 Adet Fotokopi)

*SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Acentelik Fesihnamesi(1 Adet Noter Onaylı Aslı, 2 Adet Fotokopi)

ŞAHIS TERKİN(KAPANIŞ)

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe 

3-Mal Beyanı(Dilekçede belirtilebilir)

4-Vergi dairesinden kapanışı gösterir belge aslı

5-Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi aslı veya noter onaylı sureti

6-Şahıs işletmelerinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicili Gazetesi fotokopileri

7-Gerçek kişiye ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi halinde on beş gün içerisinde ticaret ünvanının silinmesi için ticari işletmenin sahibi tarafından müdürlüğe başvurulur.


E-TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)

1) Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir

2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;

a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,

b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları,

c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişin şartsız beyan,

ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,

3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.

4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez.

 

 Dikkat:Gerçek kişi(şahıs)firmaların kuaför,berber,manikür-pedikür salonu,cilt bakımı,saç tasarımı,kıraathane işletmeciliği şeklindeki faliyet konuları esnaf faliyeti olduğundan Ticaret siciline ve Ticaret Odasına kaydı yapılamamaktadır. 


Eklenen Dosyalar