20.01.2021
Limited Şirket

                          LİMİTED ŞİRKET  

Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Şirket kuruluş başvurusunun “Onaya Gönder” tuşuna basıldığında talep numarası ile birlikte verilmektedir. Vergi numarasını gösteren Mersis çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 573/3. Maddesine göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Aynı zamanda özel mevzuat gereği kurulması şartlara bağlı olanlar gerekli izin aldıktan sonra kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

1-Mersis Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr

2-Dilekçe

3-Şirket Kuruluş Bildirim Formu (3 adet) (İlgili kısımları doldurularak yetkili kişi ve mali müşavir tarafından imzalı olacak.)

4-Mersis üzerinden hazırlanmış noter onaylı şirket sözleşmesi 3 adet asıl 1adet fotokopi

(Biri ıslak imzalı ) olacak.

*Fazla getirilen ana sözleşmeler müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.

*Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.(TTK 623)

*Önemli: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)   

5-Şirket müdürlerine ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 adet asıl)

6-Dışarıdan seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair beyanı (Yerleşim yeri, uyruğu, T.C.Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli,  yabancı uyruklu ise noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için ikamet tezkeresi )

7-Nakdi sermayenin 1/4 ‘ünün ödendiğine dair banka mektubu ve banka dekontu 

8-Rekabet kurumu hesabına yatırılan %004 banka dekontu (Şirket sermayesinin on binde dördünün Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki

80000011 IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 000011hesaba yatırılacaktır. )                                                                                                                                               

9-Müdürler Kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği 

10-Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.

11-Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

12Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerinin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

13-Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

14-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortak var ise; tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti

      Beyan:(Yabancı uyruklu ortak aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle Mersis sistemine kaydettirilmelidir. Pasaportun noter tarafından tercüme edilmiş fotokopisi, yerleşim yerini gösterir belge, vergi kimlik numarasını gösteren belgeler ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmelidir.) 

15-Yabancı uyruklu tüzel ortak var ise ;yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

      Beyan:(Yabancı uyruklu tüzel kişi aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle Mersis sistemine kaydettirilmelidir. Vergi kimlik numarasını gösterir belge, yabancı tüzel kişiliğin bağlı olduğu ülke yetkili makamlarınca onaylanmış; faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir apostilli asıl  belge ve  noter onaylı tercümesi, yabancı tüzel kişiliğin iştirak kararı apostilli aslı ve noter onaylı tercümesi ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmelidir.)

16-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; Kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı.

17-Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana- baba  veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, kayyuma ait nüfus fotokopisi ve yerleşim belgesi

18-Tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi

19-Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

20-Şirket tür değişikliği yoluyla kuruluyor ise;  nev’i değiştiren şirketin özvarlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemece bilirkişi atama kararı veya yeminli mali müşavir raporu ve serbest muhasebeci mali müşavir raporu

21-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

22-Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi

23-Taahhütname (TSY 24. Maddesine göre)

24-Kurucu ortakların ve müdürlerinin nüfus cüzdan fotokopileri 2 şer adet

25-Oda beyannamesi(İlgi kısımları doldurulup imzalanacak ortakların fotoğrafı yapıştırılacak)

 


MÜDÜR ATAMASI:


1-Dilekçe (Kaşe ve imzalı)

2-Genel Kurul Kararı (Noter onaylı 2 adet)

  • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.(TTK 623)
  • Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın müdürler kurulu başkanı olarak atanması şarttır.(TTK 624)

3- Şirket müdürlerine ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (2 adet)

4-Dışarıdan atanan ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan 

5-Tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi durumunda tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6-Tüm ortakların toplantıya katılmaması halinde toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

 

MUTLAKA OKUYUN:


*Şirket müdürü veya temsilcisinin yabancı olması halinde ikamet tezkeresi

 

*Müdürler kurulunda birden fazla tüzel kişi bulunması halinde; her tüzel kişi için ayrı ayrı gerçek kişinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

 

*Birden fazla tüzel kişilik için temsilci olarak aynı gerçek kişi belirlenmemeli.

 

*Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

 

*Yabancı uyruklu tüzel müdür var ise kararda vergi numarası belirtilmelidir.

 

*Tüzel müdür T.C. Uyruklu fakat ticari ikametgahı Salihli dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası vergi kimlik numarası ile mersis numarası kararda  belirtilmelidir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenen Dosyalar